Inbreng ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen

Gepubliceerd door admin op

Ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden.

Voorzitter,

Het college stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en het ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden ( standplaatsen ) vrij te geven voor de formele procedures.

Voorzitter,

De fractie van Samen Terschelling wil hierover het volgende zeggen.

De fractie van Samen Terschelling ziet de huidige situatie als kiezen tussen twee kwaden. We worden aan de ene kant gevraagd in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan, en herziening van de beheersverordening waar van alles op aan te merken is.

Het onderliggende beleid is niet meer van kracht en is ook nog eens strijdig met de Dienstenwet. Het college weet dat. De wethouder vraagt de raad toch er een handtekening onder te zetten ondanks dat de wethouder weet dat het inhoudelijk niet klopt.

Voorzitter,

De wethouder gaf in de commissievergadering aan dat het nodig is om toch deze wankele aanpassingen te maken omdat opeens duidelijk werd dat anders de gemeente geen vergunningen kon verlenen. Maar uit de stukken blijkt dat de wethouder hier al drie jaar van op de hoogte was. Dit is helemaal niet opeens. 28 maart 2019 heeft de bezwaarcommissie al uitspraak gedaan hierover. Drie jaar geleden! Ja u hoort het goed, drie jaar!

De wethouder heeft al drie jaar de tijd gehad om het standplaatsenbeleid te vernieuwen. De wethouder heeft al drie jaar de tijd gehad om het aan de Dienstenwet aan te passen. En de wethouder heeft al drie jaar de tijd gehad om hierbij in goed overleg met de belanghebbenden een oplossing te zoeken.

Maar er is in de tussentijd niets gebeurd. Niets.

Voorzitter,

Het standplaatsenbeleid is geen steek opgeschoten. Nog steeds handelt deze gemeente elk jaar in strijd met de wet door vergunningen uit te geven die volgens de eigen woorden van de wethouder kennelijk helemaal niet kunnen.

Er is voor zover wij kunnen zien, niet gepraat met de mensen die belang hebben hierbij, en die aangeven problemen te hebben. Er is dus helemaal niets gedaan de afgelopen drie jaar om de situatie op te lossen.

Voorzitter,

En nu wordt deze raad het mes op de keel gezet door te dreigen dat dit goedgekeurd MOET worden, of dat anders ondernemers die wij heel waardevol achten misschien in de problemen komen.

Dit is niet netjes. Dit is niet zoals een professioneel college functioneert. Het is niet aan ons als raad om uw gebrek aan daadkracht te compenseren. En Samen Terschelling verafschuwt dat de wethouder dan net doet alsof het aan de raad ligt als deze ondernemers problemen krijgen. En dat de wethouder hiermee de gemeenteraad onder druk zet om zijn eigen gebrek aan daadkracht te compenseren met slechte besluiten.

Voorzitter,

Het ligt aan het college. Laten we dat heel duidelijk stellen. Wij waarschuwen het college al jaren dat het college het beleid in orde moet zien te krijgen, maar er is niets gebeurd. Helemaal niets. Dat ligt aan de wethouder, niet aan de raadsleden en ook niet aan de ondernemers.

En wat moeten wij dan nu als raadsleden?

Kiezen we voor planologische procedures waarbij we van tevoren al weten dat we hiermee andere

ondernemers tekort doen en waarvan iedereen wel kan raden wat de rechter daarvan vindt? Wij staan als gemeenteraad voor aap bij de bestuursrechter straks. Of kiezen we ervoor ondernemers in de problemen te brengen omdat de wethouder niet in staat is geweest in drie jaar een probleem op te lossen?

Voorzitter,

Wij moeten kiezen tussen twee kwaden en Samen Terschelling neemt dat de wethouder erg kwalijk.

Als tussenoplossing stelt Samen Terschelling in een amendement voor om dan de herziening van de

beheersverordening uit het besluit te halen. De beheersverordening is waarover wij als raad bij de bestuursrechter waarschijnlijk op ons falie krijgen als we die goedkeuren. Het paraplubestemmingsplan lijkt geen bezwaar tegen te zijn. Met nadruk op het woordje ‘lijkt’ want als uit de zienswijzen blijkt dat ook hiertegen bezwaren opduiken dan zijn we nog een eind

verder van huis. Ook het paraplubestemmingsplan staat op drijfzand met beleid wat van geen kant klopt.

Dus laten we de beheersverordening eruit halen en het paraplubestemmingsplan ter inzage leggen, anders gaan ze straks nog gezamenlijk ten onder ook. En dan zijn we nog een eind verder van huis.

Voorzitter,

Als de rest van de raad instemt met het amendement om de beheersverordening los te koppelen van het bestemmingsplan kan Samen Terschelling instemmen met het paraplubestemmingsplan. Maar Samen Terschelling kan niet instemmen met de beheersverordening en als deze gekoppeld blijft dan stemt de fractie Samen Terschelling tegen beiden.

Tot zover in de 1ste termijn.

In 2de termijn trekken wij het amendement in met de harde toezegging van de wethouder dat dit een procedure is om de stukken ter inzage te leggen en dat belanghebbenden nog een zienswijze in kunnen dienen.

Categorieën: Nieuws