Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma 2022

Samen goed voor elkaar!

Beste Terschellingers, we hebben het verkiezingsprogramma ‘Samen goed voor elkaar’ genoemd, dat kun je op twee manieren lezen en zo is het ook precies bedoeld:

Wij signaleren twee grote problemen:

We doen het nu te weinig ‘voor elkaar’

De gemeente lijkt steeds verder af te staan van de burgers. Er wordt ‘over inwoners’ gesproken in plaats van ‘met inwoners’. Als er problemen opduiken wordt snel de ambtelijke en juridische manier gekozen. Je kunt wel raden wat daar de gevolgen van zijn.

Samen Terschelling verlangt naar wethouders die op hun fiets stappen en gaan praten met inwoners als daar ook maar enige reden voor is. Op de koffie. Samen Terschelling wil dat er écht geluisterd wordt naar inwoners. Wij willen échte inspraak. Niet net doen alsof mensen konden meepraten maar ondertussen ambtelijk alles al besloten hebben. Samen Terschelling wil zorgvuldig bekijken of we met onze besluitvorming ‘goed voor elkaar’ zijn. Niet over de barricades heen verwijten over en weer tussen mensen die natuur en rust willen en mensen die toerisme en levendigheid belangrijk vinden. Samen kijken hoe we ‘goed voor elkaar’ kunnen zijn. En daar de besluiten op baseren.

We hebben de boel niet meer ‘goed voor elkaar’

De gemeente heeft de zaken niet meer goed voor elkaar. Beleid is veel te ver verouderd. Bestemmingsplannen zijn te verouderd. De boekhouding is verouderd. Problemen met belastingen zijn niet aangepakt. Visies zijn niet doorgezet naar concrete resultaten. Er is gereageerd in plaats van geregeerd. Dit leidt tot strijdigheden met de landelijke wetgeving wat weer procedures oplevert. We zijn niet meer bij de tijd als gemeente.

Samen Terschelling wil de boel weer goed voor elkaar hebben. Regeren met visie. Een snelle vernieuwing van het beleid, een productieve overgang naar de Omgevingswet en snel een praktische uitwerking van visies die al te lang liggen, bijvoorbeeld als het om nieuwe woningen gaat. Aanpakken en doorpakken. Alles goed voor elkaar.

Kandidaten 2022-2026:

Gossen Bos
Klaas Smit
Jos van Rosmalen
Guus Schweigmann
Tjalf Smit
Jort Haan
Douwe Wiegman
Richard Gorter
Michael Hettinga-Jongsma
Fred Lakeman

Als jij ook wilt dat Terschelling ‘goed voor elkaar’ is, stem dan op Samen Terschelling.

Als je meer wilt weten van wat en hoe dan hebben we dat in dit programma precies voor je op een rijtje gezet.

Wij hopen dat we in maart ook op jouw stem mogen rekenen!

Dit is de basis van Samen Terschelling:

Transparantie

Wij willen transparant zijn en wij willen dat Terschelling transparant is. Dat iedereen kan zien wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Geen geheimen, niets achter de schermen. Kunnen meekijken in de keuken is een teken van professionaliteit en betrouwbaarheid, ook binnen de partij geldt dit.

Burgerparticipatie

We doen het SAMEN en voor elkaar. De afgelopen vier jaar hebben we vanuit alle onderdelen van de samenleving reacties en input gehad en verwerkt, ook van mensen die ‘bij andere partijen horen’, dat maakt niet uit. Goede politiek wordt vooral gemaakt van veel goede gesprekken, discussies en vrije uitwisseling van ideeën. Aan de keukentafel, in de buurthuizen, digitaal, hoe meer hoe fijner! We doen het ‘voor elkaar’ immers!

Integriteit

Eerlijk zijn is een kunst. Goed bestuur wordt gemaakt van een goede dosis zelfreflectie, gemend met ouderwetse, oudhollandse normen en waarden.

Vertrouwen

Burgers moeten kunnen vertrouwen op de besluiten van de overheid, maar de overheid mag er ook op vertrouwen dat burgers het beste voor hebben met de gemeente. Niet vanuit een ivoren toren regeren, maar samen, met elkaar de beste oplossing zoeken.

Wat hebben we voor je gedaan de afgelopen vier jaar?

We hebben ons er hard voor gemaakt dat de financiën van de gemeente opener en transparanter zouden worden en zouden voldoen aan de landelijke richtlijnen hiervoor. Hier zijn positieve stappen in gemaakt maar het is nog lang niet genoeg en hier willen we verder mee gaan de komende periode.

We hebben ons hard gemaakt voor de aanpak van drank- en drugsproblematiek op Terschelling.

Wij zijn als enige partij in protest gegaan tegen de absurde verhoging van de bouwleges die ten koste gaat van starterswoningen en bouwwensen van gewone mensen.

Wij blijven ons hard maken voor een goede, betrouwbare en veilige veerverbinding met voldoende capaciteit.

We zijn op de bres gegaan voor vernieuwing van beleid, zoals het evenementenbeleid, standplaatsenbeleid en het vlot trekken van ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen.

We hebben samenwerking opgezet met de zeevaartschool om een aparte vrachthaven bij ’t Lichtje te onderzoeken.

We hebben aangedrongen bij het college om in slepende dossiers de knoop door te hakken en vooruit te kijken.

We hebben aan het licht gebracht wat het college achter de schermen wilde houden: veel te hoge personeelskosten, onregelmatigheden in de begroting, een noodkreet van de ambulancehulpverleners en meer.

Wat hadden we graag nog meer gedaan?

Wij zijn de eerste nieuwe Terschellinger partij sinds vele jaren en wij mochten van jullie de afgelopen vier jaar één van de elf zetels innemen in de gemeenteraad. Hoewel wij als nieuwe partij constant aangevallen en weggezet werden kun je de vergaderingen terugkijken en zien dat wij op veel punten belangrijke suggesties hadden die daardoor niet gehoord werden. Als er wel was SAMENgewerkt, dan:

Was de opbrengst van de toeristenbelasting de afgelopen vier jaar tot een miljoen hoger uitgevallen.

Hadden we wél op tijd een evenementenvisie gehad voordat de aanvraag voor Eilân was gedaan.

Was er wél een gemeentelijk evenemententerrein geweest.

Waren probleemdossiers aangepakt vóórdat ze uit de hand liepen..

Was het beleid inmiddels vernieuwd op het gebied van bijvoorbeeld standplaatsvergunningen, de strandnotitie, ruimte voor ondernemers, etc.

Hadden ondernemers wél duidelijke kaders en daarmee vrijheid gekregen waarbinnen zij plannen kunnen maken.

Wat hebben wij je laten zien?

Wij doen ons best met elke stem die ons wordt gegeven. Maar met méér stemmen kunnen we méér resultaat boeken en ervoor zorgen dat belangrijke punten wél gehoord worden!

Wij hopen dat we je de afgelopen vier jaar voldoende hebben laten zien:

Dat wij niet gevoelig zijn voor politieke spelletjes

Dat wij eerlijk, open en transparant naar het beste voor Terschelling zoeken

Dat wij ook openlijk toegeven als we ernaast zitten

Dat we toegankelijk zijn voor jouw input

Dat wij naar eer en geweten stemmen belangrijker vinden dan ‘lief meedoen met de anderen’

Wij begrijpen prima dat je de vorige verkiezingen nog maar moest zien of we dit waar konden maken. Wij hopen dat wij je in alles de afgelopen vier jaar hebben kunnen laten zien dat wij hier dan ook écht voor blijven staan als je ons je vertrouwen geeft. Daarmee hopen we ook dat je ziet dat wij een nieuw geluid zijn, zoals we beloofd hebben. Niet méér van hetzelfde, maar een nieuwe blik. Dat wij hierin een frisse wind en vernieuwing brengen op een plek die (nog steeds) nodig opgeschud moet worden.

Wij hopen dat wij hiermee voor de komende vier jaar dan ook op jouw stem mogen rekenen!

Dit is wat we ermee willen doen:

Belangrijkste wensen voor de komende vier jaar:

Leefbaarheid:

De parkeerchaos in Oud West moet opgelost worden.

We willen verder onderzoeken of de vrachtboten apart bij ’t Lichtje kunnen worden gelost, voor de veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid van West Terschelling.

We willen onderzoeken en een beter, breed gedragen beeld hebben van wat de juiste balans is tussen gezellig toerisme, leefbaarheid, natuur en rust.

We willen samen met de ondernemers op zoek gaan naar de juiste mix van vaste medewerkers en voldoende seizoenmedewerkers met goede woonvoorzieningen op het eiland voor beide groepen.

Uitgelicht – Onderzoek vrachthaven ’t Lichtje

Wij willen de komende 4 jaar in ieder geval laten onderzoeken of er een vrachthaven kan komen bij ’t Lichtje (aan de buitenkant van de dijk). Mag het, kan het financieel uit, is het wel handig en als dat duidelijk is samen beslissen of we het ook echt willen.

Wij denken dat het woongenot en de veiligheid langs de Willem Barentszkade en de Burgemeester van Heusdenweg enorm zal toenemen als de vrachtwagens daar niet meer in grote getale langs hoeven.

Nu de haven toch op de schop gaat is dit het moment om onderzoek te doen.

Duurzaamheid:

Een zorgvuldige mix tussen wenselijk en haalbaar.

Een goed aanbod van duurzame energie zonder dat dit ten koste gaat van het landschap.

Geen windmolens op het eiland.

Lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid aanmoedigen.

Een bagagesysteem aanmoedigen wat het aantrekkelijk maakt voor toeristen om de auto te laten staan.

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig maken.

De busdienst uitbreiden en aantrekkelijker maken naar een situatie waarin een auto op het eiland helemaal niet meer nodig is voor toeristen.

Op een positieve manier de samenwerking tussen lokale producenten (onder andere agrariërs) en afnemers (horeca) aanmoedigen, versterken en faciliteren. Zodat zoveel mogelijk gebruikte producten van Terschelling zelf komen een de toerist een compleet plaatje kan worden geboden.

Inzetten op het beschermen van het open landschap en een gezonde biodiversiteit daarin.

Uitgelicht – Inzetten op isoleren

De komende jaren willen we vooral inzetten op isoleren, daar is nog veel winst te behalen. Niet alleen bij de woningen maar ook bij bedrijven en vakantiehuisjes kan het energieverbruik verder omlaag door goed te isoleren. 

Economie:

Goed en vrij kunnen ondernemen is cruciaal voor de Terschellinger economie. Wij willen dit bijdragen:

Terugdringen van belemmerende en onnodige regels voor ondernemers

Uitrollen van glasvezel voor nog sneller internet en bredere keuze in providers (inclusief aanleg nieuwe verbinding met het vasteland)

De bottlenecks in het toerisme aanpakken (voldoende en betaalbare bootcapaciteit en parkeercapaciteit in Harlingen)

Meer SAMENwerking tussen lokale ondernemers ondersteunen en aanmoedigen

Een goede en betaalbare plek voor een groot aantal seizoensmedewerkers

Wonen:

Iedereen die op Terschelling woont en werkt moet een betaalbare en behaaglijke woning kunnen krijgen.

Er liggen heel wat initiatieven klaar voor Tiny Houses en lokale initiatieven voor het realiseren van woningbouw, hierin kunnen op korte termijn grote stappen gemaakt worden.

Om hierin de zaken vlot te trekken houden we de huidige regels onder de loep en gaan we in gesprek met de provincie voor meer ontwikkelruimte en gaan we vlot knopen doorhakken.

Ook om Oost moet voldoende ruimte komen voor onze jongeren en ouderen.

Willen we naar een zelfbewoningsplicht voor betaalbare woningen.

Eisen we het normaliseren van de absurde bouwleges.

Wanneer we onze senioren kunnen verleiden om in mooie, nieuwe, praktische kleinere woningen te gaan wonen dan komt daarmee doorstroming op gang in de woningmarkt.

Toerisme:

Op zoek naar een mooie balans tussen het behouden van de rust van het eiland en de gezelligheid van het toerisme.

Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk blijven om het toerisme op Terschelling gezond en bij de tijd te houden.

Wij hebben SAMEN veel profijt van het toerisme. Zonder toerisme zou er niets overblijven aan voorzieningen. Dus we zijn vóór toerisme, maar dan wel zo dat het toerisme een positieve kracht blijft.

Daarom moedigen we vooral evenementen en plannen aan die passend bij de schaal van het eiland zijn. Evenementen die ook voorzieningen voor lokale bevolking met zich meebrengen, samenwerken met de natuur en waarvan de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen van de lokale economie.

Onderwijs:

Voor fijn onderwijs is het van belang verschillende smaken te combineren, zowel speciaal als openbaar onderwijs.

Ouders moeten kunnen kiezen uit kleuren, kinderen moeten alternatieven hebben als ze behoefte hebben aan een andere smaak.

We willen meer opties toevoegen voor oudere jongeren en starters op de arbeidsmarkt waarbij jongeren op Terschelling tegelijk leren en werken in allerlei bedrijfstakken.

Sport:

We willen graag samen gezond blijven. Sport, sportfaciliteiten en ruimte om te sporten juichen we toe.

Sporten, sportscholen en sportfaciliteiten moeten op de actieve steun van de gemeente kunnen rekenen.

We willen actief op zoek blijven naar nieuwe sporten en nieuwe locaties die onze jongeren en ouderen kunnen verleiden om gezond te blijven en te genieten van de natuur.

Wat je van ons mag verwachten met jouw stem?

We hopen dat we je de afgelopen vier jaar hebben kunnen laten zien dat we opgestaan zijn voor openheid en transparantie. Dat we niet bang zijn te gaan staan voor wat goed is, ook als ons dat moeilijk wordt gemaakt. Dat we niet eindeloos draaien, maar meteen toegeven als we het verkeerd blijken te zien. En dat we ons vastbijten wanneer we zeker weten dat wat wij zeggen goed is voor Terschelling.

Als het goed is heb je gemerkt dat we bereikbaar zijn. Dat jij altijd welkom bent bij ons aan tafel, wie je ook bent. Geen aanzien des persoons. Geen rangen of standen. Als het goed is heb je gezien dat we wat doen met jouw input en de vinger op zere plekken leggen en niet wegkijken. Als het goed is heb je gemerkt dat als het aan ons ligt zaken worden aangepakt en opgelost. Snel en in balans.

Wil je daar daar méér van op Terschelling?

Stem dan in maart SAMEN Terschelling!

Plannen voor de gemeentelijke organisatie

Financiën:

Juist gezonde en positieve financiën kunnen het geheel afmaken. Terschelling is in de basis een rijke gemeente, u mag verwachten dat wij ons erop gaan richten niet elk jaar maar nét genoeg te hebben maar een gezonde stabiele financiële basis te maken die tegen een stootje kan.

Wij willen een positieve en gezonde werkomgeving op het gemeentehuis, waar met grote efficiëntie en zo weinig mogelijk ingehuurd personeel van het vasteland wordt gewerkt.

Dure juridische procedures moeten worden voorkomen. Dit kan door in een vroeg stadium te praten met de bevolking over elke stap die gedaan wordt.

Voordat er wordt gedaan, wordt er eerst realistisch gekeken naar hoe het wordt betaald.

Belastingen

Belastingen, niemand wordt er enthousiast van. Toch is het een belangrijk onderwerp om Terschelling SAMEN zo fijn mogelijk te maken.

Terschelling heeft de hoogste belasting op bouwen van heel Nederland! Samen Terschelling was hierop tegen en het moet zo snel mogelijk terug naar een normaal niveau.

Deze bouwleges waren zo hoog door grote fouten op het gebied van afspraken met de FUMO, maar tegelijkertijd ook door het onwerkbare, ondoorgrondelijke stelsel van bestemmingsplannen, uitzonderingen en voorkeursbehandelingen. Samen Terschelling wil hier een einde aan maken.

Effectiever innen van toeristenbelasting. Samen Terschelling heeft vier jaar geleden al een nieuw systeem voorgesteld. Het college heeft vier jaar lang beloofd aan een beter systeem te werken dan dat van Samen Terschelling, maar is met niets gekomen en Terschelling loopt daarvoor veel geld mis.

Uitgelicht – Toeristenbelasting:

Op dit moment wordt er al onderzoek gedaan naar een nieuwe manier van het innen van de toeristenbelasting. Bezoekers zouden dit dat persoonlijk via een pas of app af moeten gaan dragen. Wij vrezen dat de kosten enorm zullen zijn en we als gemeenschap dus veel geld kwijt zullen raken. Er wordt niet gekeken naar een simpele en goedkopere oplossing, die willen wij er wel erbij hebben ter vergelijking.

Waar komt ons plan B op neer?

Logiesverstrekkers blijven de toeristenbelasting innen.
Zij dragen dit af per kwartaal/per jaar aan de gemeente.
Als tegemoetkoming/onkosten vergoeding mogen zij net als Rederij Doeksen 5% zelf houden.
Logiesverstrekkers krijgen in september te horen of de belasting verhoogt gaat worden.

Kosten? € 150.000,- 
Extra inkomsten gemeente? +/- € 500.000,-

Beleidsvorming/toekomstbestendigheid:

Je mag van de gemeente verwachten dat regels helder en toekomstbestendig zijn. Dat er visie is en zin in de toekomst.

Er is vrijwel geen nieuw beleid ontwikkeld de afgelopen jaren. Het beleid wat er is, is onwerkbaar en achterhaald. Dit levert torenhoge en onnodige kosten op voor vergunningverlening, handhaving en procedures. Samen Terschelling wil hier een einde aan maken.

De afgelopen jaren zijn er veel visies ontwikkeld die vaag bleven en de ene keer wél en de andere keer níet als beleid werden gebruikt. Hierdoor ontstond willekeur. De ene initiatiefnemer mocht zich beroepen op de visie omdat het beleid zou zijn, de andere ondernemer die zich ook op de visie beriep werd teruggefloten omdat het geen beleid zou zijn. Dit kan niet. Duidelijkheid en gelijkheid voor iedereen.

De nieuwe Omgevingswet is hét perfecte instrument om concreet visies en plannen te ontwikkelen en de Omgevingswet verplicht gemeente de participatie van de bevolking daarin goed te regelen. Samen Terschelling wil op basis van de Omgevingswet een heldere visie en duidelijke regels ontwikkelen SAMEN met de inwoners.

Juridische basis:

Het is belangrijk dat de juridische basis en kennis voldoende op peil is bij de gemeente zodat er geen kansloze procedures worden aangespannen.

Regels moeten helder zijn en voor iedereen gelijk worden uitgelegd.

We moeten er allereerst SAMEN uit zien te komen voordat dure en lange juridische procedures worden gestart.

De gemeente is er ten dienste van de SAMENleving, niet andersom. Dus elke regel, elke juridische actie, elk juridisch besluit moet hieraan gespiegeld worden.

De gemeente zet geen onevenredige middelen in. Dat wil zeggen dat de gemeente geen duurdere juridische hulp inschakelt dan de tegenpartij. Procedeert de burger zelf, dan ook geen advocaat voor de gemeente. Wordt juridische hulp ingeschakeld, dan schakelt de gemeente maximaal een evenredig duur bureau in. Maar in principe zou de gemeente het zelf moeten kunnen redden.

Open contact met burgers:

De koffie moet altijd klaar staan. Er moet altijd over gepraat kunnen worden en alle argumenten moeten altijd open en bloot op tafel liggen. Als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen.

Het gemeentehuis gaat wat ons betreft op veel meer tijden open.

Iedere burger/inwoner/ondernemer die een mail of brief stuurt of op welke manier dan ook contact opneemt krijgt hiervan meteen een ontvangstbevestiging en op korte termijn terugkoppeling over wat er met de input precies gebeurt. (In januari is er een door ons ingediende motie aangenomen die dit al moet gaan regelen. Dit gaan we natuurlijk goed in de gaten houden).

Samen Terschelling wil dat ALLE notulen van ELKE vergadering openbaar zijn, tenzij het écht niet anders kan. Ook de presidiumvergaderingen en het college-overleg moeten transparant zijn, waarbij helder is welke afspraken worden gemaakt en waarom.

Samen Terschelling wil dat de gemeenteraad van ALLES op de hoogte is. Het bestuur/college moet worden gecontroleerd in elke stap door de gemeenteraad, zo is dat in Nederland geregeld.

Alles kan besproken worden. Geen taboes, geen gesloten deuren, geen onderwerpen die niet mogen worden benoemd.

Verschillende gezichtspunten worden aangemoedigd, niet platgeslagen. Er is geen ‘politiek correcte’ zienswijze.

Vertrouwen en respect:

Het uitgangspunt moet zijn dat de gemeente de burgers vertrouwt en respecteert. En dat we liever een paar keer teveel dan te weinig overleg hebben als er iets mis gaat. Tegelijkertijd moet de gemeente heldere grenzen stellen en die voor iedereen gelijk hanteren.

De communicatie met inwoners mag niet ‘vanuit een ivoren toren’ zijn, maar hoort begrijpelijk, betrokken en begripvol te zijn. Niet iedereen zal altijd zijn/haar zin kunnen krijgen, maar de manier waarop dit gecommuniceerd wordt kan daarin toch positief verschil maken.

Communicatie met en over mensen moet respectvol en professioneel zijn. Altijd. Geen persoonlijke aanvallen, geen insinuaties, geen onnodig negatieve of botte brieven. Iedereen is belangrijk, iedereen telt mee. En er moet een cultuur ontstaan waarbinnen waardering en respect voor elke burger is. Ook de burgers die er soms wel eens anders over denken. Ook die zijn welkom.

Zelfreflectie:

Als je jezelf nooit eerlijk en oprecht bekijkt door de ogen van iemand anders, lijk je altijd alles goed te doen. Gemeentes kunnen zich deze fout niet permitteren.

Wij willen een lokale Ombudsman waar burgers kunnen aankloppen als zij menen dat er iets niet goed gaat in het contact met de gemeente. Iemand die volledig los van de organisatie die als het nodig is de organisatie een spiegel voorhoudt en kan ingrijpen waar zaken onnodig uit de hand lopen.

Wij willen dat er een cultuur ontstaat waarin kritiek gewaardeerd wordt en wordt gezien als een kans om de organisatie te verbeteren in plaats van als bedreiging.